pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

45 příkladů | řadit dle:   
stránka: 12345

Nákladní auto o délce 8 m jede rychlostí 72 km∙h-1. Předjíždí jej osobní auto jedoucí rychlostí 90 km∙h-1. Jak dlouho trvá předjíždění, jestliže předjížděcí manévr začíná 12 m za předjížděným autem a končí 20 m před ním?

Cyklista, jedoucí rychlostí 18 km·h-1, zrychloval po dobu 10 s, přičemž urazil dráhu 120 m.
a) Jaké bylo jeho zrychlení?
b) Jaká byla jeho výsledná rychlost?

Autobus MHD snížil rovnoměrným brzděním svou rychlost z 54 km·h-1 na 18 km·h-1 za dobu 3,6 s. Jakou dráhu při brzdění urazil?

Těleso padá volným pádem. V bodě A své trajektorie má rychlost v= 4 m·s-1, v bodě B má rychlost v= 16 m·s-1.
a) Určete vzdálenost bodů A, B
b) Určete dobu, za kterou těleso vzdálenost mezi body A, B urazí.

Motocykl jede po silnici rychlostí 90 km∙h-1. S jakou frekvencí se otáčí jeho přední kolo, jehož poloměr je 0,5 m?

Parašutista o hmotnosti 80 kg padá nejprve se zavřeným padákem rychlostí 50 m∙s-1. Po otevření padáku se jeho rychlost během 2 s sníží na 5 m∙s-1. Vypočítejte velikost brzdící síly padáku.

Z děla byl vystřelen náboj rychlostí o velikosti 600 m∙s-1 ve vodorovném směru. Určete rychlost děla při zpětném rázu, je-li jeho hmotnost čtyřistakrát větší než hmotnost náboje.

Molekula dusíku o hmotnosti 4,65 ∙ 10-27 kg letící rychlostí 880 m∙s-1 kolmo narazí na stěnu nádoby a pružně se od ní odrazí. Určete velikost změny hybnosti molekuly.

Určete, jak velikou silou je napínáno lano, na němž visí kabina výtahu o hmotnosti 600 kg, která vykonává postupně tyto činnosti:
a) Nejdříve se rozjíždí směrem nahoru se zrychlením o velikosti 0,8 m∙s-2.
b) Potom jede nahoru rovnoměrným pohybem.
c) Pak při pohybu nahoru brzdí (opět se zrychlením o velikosti 0,8 m∙s-2).
d) Nakonec je v klidu.

Dítě táhne po rovině sáňky, na kterých sedí jeho sourozenec. Provaz, kterým táhne sáňky, svírá s vodorovným směrem úhel 25°. Při pohybu působí na sáňky třecí síla o velikosti 15 N. Jak velikou silou musí dítě táhnout, aby se jednalo o rovnoměrný pohyb?

stránka: 12345