pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 121 Mechanika Střední škola | zobr: 5511x

Dítě táhne po rovině sáňky, na kterých sedí jeho sourozenec. Provaz, kterým táhne sáňky, svírá s vodorovným směrem úhel 25°. Při pohybu působí na sáňky třecí síla o velikosti 15 N. Jak velikou silou musí dítě táhnout, aby se jednalo o rovnoměrný pohyb?

Řešení:

α = 25°, Ft = 15 N, F = ? N

Síla F, kterou dítě táhne sáňky, se rozloží do dvou složek F1 a F2.

Vodorovná složka F1 působí proti třecí síle Ft.
Aby se jednalo o rovnoměrný pohyb, musí platit F1 = Ft.

Platí

Číselně

Odpověď:

Dítě musí sáňky v daném směru táhnout silou o velikosti přibližně 17 N.