pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 105 Mechanika Střední škola | zobr: 5168x

Motocykl jede po silnici rychlostí 90 km∙h-1. S jakou frekvencí se otáčí jeho přední kolo, jehož poloměr je 0,5 m?

Řešení:

v = 90 km∙h-1 = 25 m∙s-1, r = 0,5 m, f = ? Hz

Při řešení využijeme faktu, že velikost obvodové rychlosti předního kola je stejná jako velikost rychlosti, kterou se pohybuje motocykl.

Do vztahu mezi obvodovou a úhlovou rychlostí rovnoměrného pohybu po kružnici

dosadíme

Platí tedy

Číselně

Odpověď:

Kolo motocyklu se otáčí s frekvencí přibližně 8 Hz.

Poznámka:

Místo jednotky frekvence Hz lze použít jednotku s-1.
(Kolo motocyklu se otáčí s frekvencí přibližně 8 s-1.)