pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

8 příkladů | řadit dle:   

Vodičem prochází stálý proud 40 mA. Jaký náboj projde vodičem za 30 minut?

Při tření kůže o skleněnou tyč přešlo ze skla na kůži přibližně 5 ∙ 1010 elektronů. Jaký elektrický náboj se na tyči vytvořil? (Hodnota elementárního elektrického náboje je přibližně 1,6 ∙ 10-19 C.)

Vypočítejte, po kolika minutách intenzivního používání se vybije alkalická baterie akumulátorové vrtačky, jestliže na jejím štítku jsou uvedeny mimo jiné tyto údaje: 15 V, 240 W, 2,4 Ah .

Žárovkou připojenou ke zdroji napětí 4,5 V protéká proud 0,3 A. Jaký odpor má žárovka?

Varná konvice s příkonem 2 kW má zahřát 0,75 kg vody z teploty 17 °C na teplotu varu.
Jak dlouho bude zahřívání trvat a jaká energie se spotřebuje při tomto ději?

Můžeme k jističi, kterým může procházet maximální proud 16 A, současně připojit myčku o příkonu 2300 W a mikrovlnnou troubu o příkonu 1400 W?

Primární vinutí transformátoru má 600 závitů a je připojeno k napětí 230 V. Na sekundárním vinutí je napětí 4,6 V. Určete počet závitů sekundárního vinutí a transformační poměr.

Mobilní telefon, mikrovlnná trouba a GPS navigace jsou zařízení využívající tzv. mikrovlny (tzn. elektromagnetické vlny o vlnových délkách v rozmezí 1 m až 0,3 mm). Do následující tabulky doplňte správné frekvence uvedené pod tabulkou (je možno vyhledat např. na internetu) a dopočítejte příslušné vlnové délky.