pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

45 příkladů | řadit dle:   
stránka: 12345

Do jaké výšky vystoupí horkovzdušný balon o objemu V = 600 m3 a hmotnosti m = 600 kg za 10 sekund, je-li hustota okolního vzduchu ρvzd = 1,3 kg∙m-3?

V širší části trubice o průřezu 4 cm2 proudí voda rychlostí 0,2 m∙s-1 při výšce sloupce v tlakoměrné trubici h1 = 20 cm. Do jaké výšky vystoupí voda v tlakoměrné trubici v užší části trubice o průřezu 2 cm2?

Potrubí s vodorovnou osou je složeno ze tří úseků o poloměrech r1, r2 = 0,5r1, r3 = 0,5r2. Prostředním úsekem proudí voda rychlostí v2 = 4 m s-1. Jaká bude velikost rychlosti proudící vody ve zbývajících úsecích?

Hadice o průřezu 4 cm2 umístěná na stojanu ve výšce 2 m nad zemí je ukončena tryskou o průřezu 2 cm2. Hadicí proudí 2 litry vody za sekundu.
a) Jakou rychlostí opouští voda trysku?
b) V jaké vodorovné vzdálenosti od ústí trysky bude dopadat voda na povrch Země?

Automobil jedoucí průměrnou rychlostí 90 km·h-1 veze na střeše nosič lyží, tzv. „rakev“, která má obsah plochy vertikálního řezu 1 200 cm2. Čelo rakve má tvar polokoule, součinitel odporu vzduchu je 0,34, hustota vzduchu je 1,29 kg·m-3.
a) Vypočtěte velikost aerodynamické odporové síly.
b) Automobil ujede 600 km. Jak velkou práci (negativní pro řidiče) vykoná odporová síla?

stránka: 12345