pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 111 Mechanika Střední škola | zobr: 5790x

Parašutista o hmotnosti 80 kg padá nejprve se zavřeným padákem rychlostí 50 m∙s-1. Po otevření padáku se jeho rychlost během 2 s sníží na 5 m∙s-1. Vypočítejte velikost brzdící síly padáku.

Řešení:

m = 80 kg, v0 = 50 m∙s-1, v = 5 m∙s-1, t = 2 s, F = ? N

Brzdící síla F působí proti směru pohybu a uděluje tělesu zrychlení a.
Podle 2. Newtonova pohybového zákona platí

Protože zrychlení a má směr proti pohybu tělesa, jedná se o pohyb zpomalený.
Pro rychlost pohybu rovnoměrně zpomaleného platí

Ze vztahu (2) vyjádříme zrychlení a, následně dosadíme do vztahu (1).
Po úpravě dostáváme

Číselně

Odpověď:

Velikost brzdící síly padáku je 1 800 N.

Poznámka:

Úlohu lze početně řešit i „jednodušeji“ číselným výpočtem zrychlení a ze vztahu (2) a následným dosazením do vztahu (1). Součástí úplného řešení úlohy by ale mělo být výše uvedené obecné řešení.