pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 104 Mechanika Střední škola | zobr: 5723x

Těleso padá volným pádem. V bodě A své trajektorie má rychlost v= 4 m·s-1, v bodě B má rychlost v= 16 m·s-1.
a) Určete vzdálenost bodů A, B
b) Určete dobu, za kterou těleso vzdálenost mezi body A, B urazí.

Řešení (a):

v= 4 m·s-1, v= 16 m·s-1, g = 10 m·s-2, d = ? m, t = ? s

Vzdálenost d = s2 - s1, kde s1 a s2 jsou dráhy, které těleso urazilo během volného pádu při průchodu body A, B.

Pro jednotlivé dráhy platí

Pro jednotlivé rychlosti platí


Ze vztahů (2) vyjádříme časy t1, t2 a dosadíme do vztahů (1).
Po úpravě tedy pro vzdálenost d dostáváme

Číselně

Odpověď (a):

Vzdálenost bodů A, B je 12 m.

Řešení (b):

Doba t = t2 – t1, kde t1 a t2 jsou časy vyjádřené ze vztahů (2) v předchozí části

Platí

Číselně

Odpověď (b):

Těleso urazí vzdálenost mezi body A, B za 1,2 s.