pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

45 příkladů | řadit dle:   
stránka: 12345

Na spojnici středů Země a Měsíce najděte místo, ve kterém je výsledné gravitační zrychlení rovno nule. Pro hmotnost Měsíce platí MM = MZ/81. Vzdálenost středů Země a Měsíce je 60RZ.

Akrobatický lyžař má před odrazem nájezdovou rychlost 57,6  km∙h-1. Předpokládejte, že se na můstku odrazí svisle vzhůru.
a) Určete jeho rychlost za 2 s a výšku, ve které se bude v té době nacházet.
b) Určete maximální výšku skoku.

Dvě tělesa byla vržena svisle vzhůru ze stejného bodu se stejnou počáteční rychlostí 20 m∙s-1. Druhé těleso bylo vrženo o dvě sekundy později. V jaké výšce se tělesa střetnou?

Inline bruslař chce přeskočit schodiště, které má 5 schodů. Výška schodu je 20 cm a délka nášlapu 30 cm. Jakou minimální rychlostí musí jet bruslař?

Pod jakým elevačním úhlem je nutno vrhnout těleso, chceme-li přehodit plot vysoký 15 metrů? Počáteční rychlost tělesa je 20 m∙s-1. Vzdálenost od paty plotu je 10 metrů.

Hubbleův vesmírný dalekohled se pohybuje po oběžné dráze ve výšce 576 km nad povrchem Země.
a) Jakou rychlostí se pohybuje?
b) Jaká je jeho oběžná doba?

Oběžná doba Halleyovy komety okolo Slunce je 75,3 let. Její vzdálenost v perihéliu je 0,6 AU. Určete:
a) vzdálenost komety v aféliu,
b) velikost numerické excentricity,
c) poměr rychlostí v perihéliu a aféliu.

Na jednozvratnou páku délky 120 cm působí na konci síla o velikosti 300 N. Síla svírá s podélnou osou páky úhel 40°. Jak velký je moment síly?

Lampa o hmotnosti 2 kg visí na dvou lanech, která svírají s vodorovnou rovinou úhel 33o. Jak velkou silou jsou napínána obě lana?

Na koncích tyče délky 150 cm působí kolmo k podélné ose tyče dvě rovnoběžné síly o velikostech 20 N a 30 N. Určete velikost a působiště jejich výslednice, jestliže mají síly
a) stejný směr
b) opačný směr.

stránka: 12345