pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 102 Mechanika Střední škola | zobr: 6068x

Cyklista, jedoucí rychlostí 18 km·h-1, zrychloval po dobu 10 s, přičemž urazil dráhu 120 m.
a) Jaké bylo jeho zrychlení?
b) Jaká byla jeho výsledná rychlost?

Řešení (a):

v0 = 18 km·h-1  = 5 m·s-1, t = 10 s, s = 120 m, a = ? m·s-2,v = ? m·s-1

a) Ze vztahu pro dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu

vyjádříme zrychlení

Číselně

Odpověď (a):

Zrychlení cyklisty bylo 1,4 m·s-2.

Řešení (b):

Do vztahu pro rychlost rovnoměrně zrychleného pohybu

dosadíme zrychlení a vyjádřené v předchozí části

Číselně

Odpověď (b):

Výsledná rychlost cyklisty byla 19 m·s-1 (přibližně 68 km·h-1).

Poznámka:

Úlohu b) lze početně řešit i „jednodušeji“ přímým dosazením číselné hodnoty zrychlení vypočtené v úloze a) do vztahu pro rychlost. Součástí úplného řešení úlohy by ale mělo být výše uvedené obecné řešení.