pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 103 Mechanika Střední škola | zobr: 5636x

Autobus MHD snížil rovnoměrným brzděním svou rychlost z 54 km·h-1 na 18 km·h-1 za dobu 3,6 s. Jakou dráhu při brzdění urazil?

Řešení:

v0 = 54 km·h-1 = 15 m·s-1, v = 18 km·h-1 = 5 m·s-1, t = 3,6 s; s = ? m

Do vztahu pro dráhu rovnoměrně zpomaleného pohybu

dosadíme zrychlení a vyjádřené ze vztahu pro rychlost rovnoměrně zpomaleného pohybu

Platí tedy

Číselně

Odpověď:

Autobus při brzdění urazil dráhu 36 m.

Poznámka:

Úlohu lze početně řešit i „jednodušeji“ číselným výpočtem zrychlení a ze vztahu pro rychlost a následným dosazením do vztahu pro dráhu s. Součástí úplného řešení úlohy by ale mělo být výše uvedené obecné řešení.