pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů

Sbírka příkladů obsahuje 252 příkladů z oboru fyziky pro základní a střední školu rozdělených do okruhů v pořadí, jak se probírají během výuky.


Příklady jsou označeny podle obtížnosti barevně:

Lehká
Střední
Těžká

Mezi jednotlivými okruhy se dá vybírat v rolovacím menu na levé straně.
Pro každý příklad lze zobrazit výsledek i celý postup řešení.


Na pravé straně se nachází vyhledávač a seznam různých fyzikálních konstant.


O projektu (autoři)