pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 112 Mechanika Střední škola | zobr: 5054x

Z děla byl vystřelen náboj rychlostí o velikosti 600 m∙s-1 ve vodorovném směru. Určete rychlost děla při zpětném rázu, je-li jeho hmotnost čtyřistakrát větší než hmotnost náboje.

Řešení:

m2 = 400m1v1 = 600 m∙s-1v2 = ? m∙s-1

Protože počáteční hybnost soustavy dělo - náboj je nulová, musí být podle zákona zachování hybnosti nulová také celková hybnost soustavy po výstřelu.
Platí

Po vyjádření neznámé v2 a dosazení za m2 po úpravě dostáváme

Číselně

Záporné znaménko u rychlosti v2 určuje, že její směr je opačný než směr v1.

Odpověď:

Po výstřelu se dělo bude pohybovat rychlostí 1,5 m∙s-1 opačným směrem než vystřelený náboj.