pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

51 příkladů | řadit dle:   
stránka: 123456

Vypočtěte, kolik závitů musí mít cívka délky 20 cm a průřezu 2 cm2, aby měla indukčnost 0,8 mH.

Kovová tyč, která je rovnoběžná s osou x, se pohybuje v kladném směru osy y konstantní rychlostí 60 m∙s-1 v homogenním magnetickém poli, které má indukci 0,4 T. Vektor magnetické indukce je orientován v záporném směru osy z. Určete velikost a orientaci síly, která bude působit na volný elektron v tyči.

 

Na obrázku je časový diagram střídavého napětí. Napište rovnici pro okamžitou hodnotu napětí.

Do obvodu střídavého napětí o amplitudě 270 V a frekvenci 50 Hz je zapojen rezistor
o odporu 60 Ω. Napište rovnici pro okamžitou hodnotu proudu v obvodu.

Ke zdroji střídavého napětí 230 V a frekvenci 50 Hz je připojený kondenzátor. Obvodem prochází proud 0,5 A. Určete kapacitu kondenzátoru.

Kondenzátor s kapacitou 20 μF, cívka s indukčností 0,3 H a rezistor s odporem 200 Ω jsou sériově připojeny ke zdroji střídavého napětí 230 V a frekvenci 50 Hz. Určete proud procházející obvodem. Nakreslete fázorový diagram a určete fázový rozdíl mezi napětím a proudem.

Cívka o zanedbatelném odporu je připojena ke zdroji střídavého napětí frekvence 50 Hz.
Při napětí 24 V prochází cívkou proud 200 mA. Určete indukčnost cívky.

Pro okamžité hodnoty napětí a proudu v obvodu střídavého proudu platí rovnice
a . Vypočítejte zdánlivý, činný a jalový výkon.

V oscilačním obvodu je zapojen kondenzátor s proměnnou kapacitou (60 pF - 400 pF) a cívka o indukčnosti 0,4 µH. Vypočítejte rozsah frekvencí vlastního kmitání oscilátoru.

Oscilační obvod přijímače, který se skládá z cívky o indukčnosti 0,1 µH a z kondenzátoru s proměnnou kapacitou, je naladěn na rozhlasový vysílač pracující na vlnové délce 3,11 m. Určete:
a) odpovídající frekvenci rozhlasového vysílání
b) konkrétní nastavenou hodnotu kapacity kondenzátoru přijímače.

stránka: 123456