pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

51 příkladů | řadit dle:   
stránka: 123456

Na vodič s proudem v homogenním magnetickém poli o indukci B působí síla F1 (vodič je kolmý k vektoru magnetické indukce B).
Jaká bude velikost síly F2, jestliže se proud čtyřikrát zvětší a velikost magnetické indukce se o 20 ℅ zmenší?

Vodič o délce 10 cm je umístěn v homogenním magnetickém poli kolmo ke směru indukčních čar. Vodičem prochází proud o velikosti 10 A. Magnetické pole působí na vodič silou o velikosti 0,2 N. Určete velikost magnetické indukce homogenního pole.

Elektron vnikne do homogenního magnetického pole kolmo ke směru indukčních čar rychlostí o velikosti 3 ∙ 106 m∙s-1. Magnetická indukce o velikosti 2 mT, orientovaná kolmo před nákresnu, způsobí zakřivení trajektorie elektronu na kružnicový tvar. Vypočtěte poloměr kružnicové trajektorie elektronu.

Určete velikost magnetické indukce homogenního magnetického pole, jestliže se v něm pohybuje elektron s kinetickou energií 2 ∙ 103 eV po kružnici o poloměru 0,5 m.

Dva vodiče o délce 2 m jsou zavěšeny svisle ve vodorovné vzdálenosti 10 cm od sebe ve vakuu. Prvním z nich prochází proud 5 A, druhým proud 10 A stejným směrem. Vypočítejte velikost magnetické síly, kterou na sebe vodiče působí, a určete, zda se přitahují nebo odpuzují.

Cívkou o indukčnosti 0,8 H prochází proud 10 A.
Jaká je energie magnetického pole této cívky?
Jak se změní tato energie, jestliže se proud v cívce čtyřikrát zmenší?

Odizolovaný vodič má tvar otevřeného obdélníka, jehož rovnoběžné vodorovné vodiče jsou od sebe vzdáleny 20 cm. Obdélník je zprava uzavřen svislým pohyblivým vodičem, čímž se plocha uzavřené smyčky může měnit. Smyčka je umístěna v homogenním magnetickém poli o indukci B = 0,4 T, přičemž vektor magnetické indukce je kolmý ke smyčce a je orientován za nákresnu (smyčku).
Určete velikost indukovaného napětí ve smyčce, jestliže se svislý vodič pohybuje:
a) stálou rychlostí v1 = 7,2 km∙h-1 doprava
b) stálou rychlostí v2  = 10 cm∙s-1 doleva.

Cívkou o indukčnosti 0,9 H prochází proud 3 A.
a) Jak velký magnetický tok prochází cívkou?
b) Jaké napětí se indukuje na cívce, jestliže proud procházející cívkou rovnoměrně klesne během doby 0,6 s na nulu ?

Podle grafu časové změny magnetického indukčního toku sestrojte graf časového průběhu indukovaného napětí a zdůvodněte jeho průběh.

V homogenním magnetickém poli je umístěn závit o obsahu 2∙10-2 m2 kolmo na směr magnetických indukčních čar. Odpor závitu je 0,4 Ω. Určete velikost náboje, který projde závitem, jestliže se velikost magnetické indukce rovnoměrně zmenší z počáteční hodnoty 2 T na nulovou hodnotu.

stránka: 123456