pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

51 příkladů | řadit dle:   
stránka: 123456

Ocelový drát má při teplotě 10 °C odpor 15 Ω. Na jakou teplotu se zahřál, zvětšil-li se odpor na 18 Ω? Teplotní součinitel elektrického odporu oceli je 5∙10-3 K-1.

Na kolik stejných částí je potřeba rozdělit drát s odporem 54 Ω, abychom při paralelním spojení těchto částí získali odpor 6 Ω ?

Jaký odpor musí mít bočník, aby se rozsah ampérmetru zvětšil z 20 mA na 200 mA ?
Odpor ampérmetru je 0,54 Ω.

Jakou hodnotu musí mít předřadný rezistor, aby se rozsah voltmetru zvětšil z 20 V na 100 V ?
Odpor voltmetru je 4 kΩ.

Baterie se skládá ze čtyř stejných paralelně spojených článků. Elektromotorické napětí článků je 1,5 V a jejich vnitřní odpor je 0,4 Ω. Jak velký proud bude procházet obvodem, jestliže k baterii připojíme odpor 5,9 Ω ?

Kolik článků o elektromotorickém napětí 1,6 V a vnitřním odporu 0,4 Ω musíme sériově spojit, aby obvodem procházel proud 1 A a svorkové napětí bylo 24 V ?

Elektrickým vedením je potřeba přenést elektrickou energii při výkonu 100 kW. Odpor vedení je 40 Ω. Určete pokles napětí a ztrátu výkonu, jestliže se energie přenáší při napětí
a) 5000 V
b) 22 kV.

Žárovkou připojenou k síti 230 V protéká proud 284 mA při provozní teplotě 2500 °C. Jaký proud prochází wolframovým vláknem žárovky při rozsvícení? Teplota studeného vlákna je 20 °C.

Baterie byla nabíjena proudem 80 A po dobu 4 h. Jak dlouho může napájet 12 V osvětlení s příkonem 40 W, je-li nábojová účinnost baterie 90 %? (Vnitřní odpor baterie zanedbejte.)

Jestliže z baterie odebíráme proud 3 A, je svorkové napětí 24 V. Při odběru proudu 4 A
klesne svorkové napětí na 20 V. Vypočítejte vnitřní odpor baterie a elektromotorické napětí baterie.

stránka: 123456