pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

51 příkladů | řadit dle:   
stránka: 123456

Vypočítejte dobu potřebnou k uvolnění 0,9 g vodíku na katodě, jestliže při elektrolýze protékal nádobou proud 5 A. (Elektrochemický ekvivalent vodíku je 10-8 kg∙C-1.)

Do elektrického obvodu jsou sériově zapojeny dvě elektrolytické nádoby. V první nádobě je vodný roztok dusičnanu stříbrného AgNO3, v druhé vodný roztok síranu měďnatého CuSO4. Oběma nádobami necháme při elektrolýze protékat proud 10 A po dobu 30 minut. Kolik gramů stříbra se vyloučí při elektrolýze na katodě první nádoby a kolik gramů mědi na katodě druhé nádoby?
(Relativní atomová hmotnost stříbra je 108, relativní atomová hmotnost mědi je 64.)

Rozkladné napětí při elektrolýze (uhlíkové elektrody, ředěná kyselina sírová) má hodnotu 2,2 V. Při napětí 3,4  V prochází elektrolytem proud 1,4 A. Vypočítejte odpor elektrolytu.

Blesk je mohutný jiskrový výboj atmosférické elektřiny, kterým se za bouřky vyrovnává napětí mezi dvěma mraky nebo mezi mrakem a zemí dosahující hodnoty až 109 V. Proud dosahuje během jedné milisekundy střední hodnoty až 105 A.
Vypočítejte množství uvolněné energie při výboji za daných podmínek.

Vypočítejte hodnotu proudového zesilovacího činitele tranzistoru (v zapojení se společným emitorem), jestliže proud báze má velikost 5 mA a kolektorový proud dosahuje hodnoty 300 mA.

a) Jak velkou silou působí homogenní magnetické pole o indukci B = 20 T na vodič, kterým prochází proud 10 A, je-li vodič kolmý k vektoru magnetické indukce a jeho délka je 50 cm?
b) Jak velkou silou bude působit toto pole na stejný vodič, jestliže svírá se směrem magnetické indukce úhel 30°?

Velmi dlouhým přímým svislým vodičem umístěným ve vakuu prochází proud 20 A. Jaká je velikost magnetické indukce ve vzdálenosti 20 cm od osy tohoto vodiče?

Určete velikost proudu, který prochází válcovou cívkou, je-li velikost magnetické indukce magnetického pole cívky 3,14∙10-3 T. Hustota závitů cívky je 2∙103 m-1.

Vodič s proudem 5 A je vodorovně zavěšen na obou koncích. Proud prochází před nákresnu. Hmotnost vodiče je 200 g, jeho délka je 20 cm. Vodič byl vložen do homogenního magnetického pole, kde velikost magnetické indukce je 0,5 T, orientace vektoru B je svisle vzhůru.
a) Vychýlí se vodič doleva nebo doprava?
b) Určete velikost úhlu α, o který se zavěšení vodiče odchýlí od svislého směru (viz obr).

 

Na přímý vodič, který je kolmý na směr magnetické indukce (α1 = 90°) působí o 0,2 N větší síla, než když vodič svírá se směrem magnetické indukce úhel α2 = 30°. Aktivní délka vodiče je 20 cm, proud ve vodiči má velikost 10 A. Určete velikost magnetické indukce magnetického pole.

stránka: 123456