pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 474 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 7925x

Kondenzátor s kapacitou 20 μF, cívka s indukčností 0,3 H a rezistor s odporem 200 Ω jsou sériově připojeny ke zdroji střídavého napětí 230 V a frekvenci 50 Hz. Určete proud procházející obvodem. Nakreslete fázorový diagram a určete fázový rozdíl mezi napětím a proudem.

Řešení:
U = 230 V, f = 50 Hz, C = 20 μF = 20∙10-6 F, L = 0,3 H, R = 200 Ω, I = ? A

Induktance je závislá na indukčnosti cívky

Kapacitance je závislá na kapacitě kondenzátoru

Impedance obvodu je určena vztahem

Vypočítáme proud

Vypočítáme napětí na jednotlivých částech obvodu.

Nakreslíme fázorový diagram

Pro fázový rozdíl platí

Odpověď:
Obvodem prochází proud 1,1 A a fázový rozdíl mezi napětím a proudem je 18°.