pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 465 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 3952x

Vypočtěte, kolik závitů musí mít cívka délky 20 cm a průřezu 2 cm2, aby měla indukčnost 0,8 mH.

Řešení:

l = 20 cm = 0,2 m, S = 2 cm2 = 2∙10-4 m2, L = 0,8 mH = 8∙10-4 H, μ0 = 4π∙10-7 N∙A-2, N = ?

Pro indukčnost dlouhé válcové cívky bez jádra platí vztah

odkud pro hledaný počet závitů dostáváme

Odpověď:

Cívka musí mít 797 závitů.