pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 482 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 4038x

Oscilační obvod přijímače, který se skládá z cívky o indukčnosti 0,1 µH a z kondenzátoru s proměnnou kapacitou, je naladěn na rozhlasový vysílač pracující na vlnové délce 3,11 m. Určete:
a) odpovídající frekvenci rozhlasového vysílání
b) konkrétní nastavenou hodnotu kapacity kondenzátoru přijímače.

Řešení (a):

λ = 3,11 m, c = 3 ∙ 108 m∙s-1, f = ? Hz

Pro vlnovou délku elektromagnetického vlnění platí vztah

Vyjádříme neznámou frekvenci f

Číselně

Odpověď (a):

Rozhlasové vysílání má frekvenci 96,5 MHz.

Řešení (b):

Frekvence vlastního kmitání oscilačního obvodu přijímače musí být totožná s frekvencí vlastního kmitání vysílače (tzv. rezonance oscilátorů), tedy 96,5 MHz.

L = 0,1 µH = 1 ∙ 10-7 H, f = 96,5 MHz = 9,65 ∙ 107 Hz, C = ? F

Pro výpočet frekvence vlastního kmitání oscilačního obvodu platí vztah

Vyjádříme neznámou kapacitu C

Číselně

Odpověď (b):

Pro danou frekvenci musí být nastavena hodnota kapacity kondenzátoru na 27,2 pF.