pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 471 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 4633x

Na obrázku je časový diagram střídavého napětí. Napište rovnici pro okamžitou hodnotu napětí.

Řešení:
u = ? V

Obecná rovnice střídavého napětí má tvar

Z časového diagramu vyplývá, že amplituda napětí je Um = 40 V  a perioda
T = 20 ms = 0,02 s. Po dosazení získáme hledanou rovnici.

Odpověď:
Rovnice pro okamžitou hodnotu napětí má tvar .