pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 476 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 4516x

Pro okamžité hodnoty napětí a proudu v obvodu střídavého proudu platí rovnice
a . Vypočítejte zdánlivý, činný a jalový výkon.

Řešení:
Um = 300 V, Im = 6 A, φ = π/3, S = ? VA , P = ? W , Q = ? VAr

Zdánlivý výkon je určen vynásobením efektivních hodnot elektrického napětí a proudu. Nazývá se zdánlivý, protože není skutečný. Dalo by se říct, že je to výkon, který musíme ke spotřebiči dopravit. Podle tohoto výkonu by mělo být navrženo elektrické vedení.


Činný výkon je skutečné množství elektrické energie, které se z napájecí sítě dodává spotřebiči. (Např.: Také se mu říká příkon. Výkon je skutečné množství mechanické práce (energie), kterou motor vykoná za jednotku času. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami je ztrátový výkon.) Součin napětí a proudu musíme doplnit o účiník cosφ.Část výkonu, která se obvodem přelévá tam a zpět, se označuje jako jalový výkon. Je způsobena tím, že elektrická energie v jedné části periody v kondenzátoru vytváří elektrické pole, resp. v cívce magnetické pole, v druhé části periody pak tato pole zanikají a stejnou energii vracejí do obvodu. Pro velikost jalového výkonu platí

Mezi výkony platí tento vztah

Odpověď:
Velikost zdánlivého výkonu je 900 VA, činného 450 W a jalového 779,4 VAr.