pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

51 příkladů | řadit dle:   
stránka: 123456

Dva bodové náboje Q1 = - 5 nC a Q2 = 2 nC jsou umístěny ve vakuu ve vzdálenosti 12 cm.
a) Jakou silou budou na sebe působit?
b) Jakou silou budou na sebe působit, jestliže se dotknou a pak se oddálí do původní vzdálenosti?

Vypočítejte velikost intenzity elektrického pole v bodě, který leží ve vzduchu
a) ve vzdálenosti 20 cm od bodového náboje Q = 4 nC
b) mezi dvěma rovnoběžnými deskami s potenciálovým rozdílem 60 V vzdálenými 30 cm od sebe
c) uprostřed na spojnici dvou nábojů Q1 = 3 nC a Q2 = 5 nC vzdálených od sebe 12 cm.

Jaký náboj byl přenesen z jednoho izolovaného vodiče na druhý, jestliže byla při přenosu vykonána práce 6 ∙ 10-6 J? Potenciály vodičů vzhledem k zemi jsou - 14 V a + 46 V.

Vypočítejte kapacitu deskového kondenzátoru, jestliže plošný obsah desky je 50 cm2, vzdálenost desek je 3 mm a prostor mezi deskami je vyplněn dielektrikem o εr = 3.

K dispozici máme tři kondenzátory o kapacitách C1 = 2 µF, C2 = 3 µF, C3 = 5 µF. Vypočítejte jejich výslednou kapacitu, jestliže:
a) kondenzátory jsou zapojeny paralelně
b) kondenzátory jsou zapojeny sériově.

Tři kondenzátory o kapacitách 2 µF, 3 µF a 4 µF jsou zapojeny podle obrázku. Vypočítejte jejich celkovou kapacitu.

 

Jak velká energie se nahromadí v hlavním kondenzátoru fotografického blesku o kapacitě 200 µF, jestliže je nabitý na napětí 300 V?

Ke kondenzátoru o kapacitě 200 µF, který je nabitý na napětí 300 V, připojíme nenabitý kondenzátor o kapacitě 50 µF. Určete výsledné napětí a náboj na jednotlivých kondenzátorech.

Jakou hmotnost má měděný drát dlouhý 1 km, je-li jeho odpor 5,735 Ω?

Tři rezistory o odporech 8 Ω, 6 Ω a 12 Ω jsou zapojeny podle obrázku ke zdroji napětí 24 V. Určete:
a) celkový odpor
b) proudy procházející jednotlivými rezistory

stránka: 123456