pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 475 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 4212x

Cívka o zanedbatelném odporu je připojena ke zdroji střídavého napětí frekvence 50 Hz.
Při napětí 24 V prochází cívkou proud 200 mA. Určete indukčnost cívky.

Řešení:
U = 24 V, f = 50 Hz, I = 200 mA = 0,2 A, L = ? H

Z napětí a proudu můžeme vypočítat induktanci cívky

Induktance je závislá na indukčnosti cívky

Porovnáním obou vztahů a po úpravě dostaneme vztah pro kapacitu

Odpověď:
Indukčnost cívky je 0,38 H.