pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 481 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 4011x

V oscilačním obvodu je zapojen kondenzátor s proměnnou kapacitou (60 pF - 400 pF) a cívka o indukčnosti 0,4 µH. Vypočítejte rozsah frekvencí vlastního kmitání oscilátoru.

Řešení:

C1 = 60 pF = 6 ∙ 10-11 F, C2 = 400 pF = 4 ∙ 10-10 F, L = 0,4 µH = 4 ∙ 10-7 H, f1 = ? Hz, f2 = ? Hz

Pro výpočet frekvence vlastního kmitání oscilačního obvodu platí vztah

Číselně

Odpověď:

Frekvence oscilačního obvodu se může měnit přibližně v rozsahu od 13 MHz do 32 MHz.