pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 45 Elektřina a magnetismus Základní škola | zobr: 6870x

Varná konvice s příkonem 2 kW má zahřát 0,75 kg vody z teploty 17 °C na teplotu varu.
Jak dlouho bude zahřívání trvat a jaká energie se spotřebuje při tomto ději?

Řešení:
P = 2 kW = 2000 W, t1 = 17°C, t2 = 100°C, m = 0,75 kg, c = 4200 J/(kg∙°C), t = ?s, E = ?J

Nejdříve vypočítáme teplo potřebné k zahřátí vody.

Toto teplo je rovno spotřebované energii.

Nyní vypočítáme dobu ohřevu ze vztahu pro příkon.

Odpověď:
Na zahřátí vody se spotřebuje energie 261,5 kJ a děj bude trvat 2 min a 11 s.