pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 44 Elektřina a magnetismus Základní škola | zobr: 8539x

Žárovkou připojenou ke zdroji napětí 4,5 V protéká proud 0,3 A. Jaký odpor má žárovka?

Řešení:

I = 0,3 A , U = 4,5 V , R = ? Ω

Při řešení úlohy použijeme Ohmův zákon (Elektrický proud ve vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí mezi konci vodiče)

Konstanta úměrnosti G se nazývá elektrická vodivost a její jednotka je siemens (S). Převrácená hodnota elektrické vodivosti je elektrický odpor R. Platí

Ohmův zákon napíšeme ve tvaru

Odtud vyjádříme odpor a dosadíme

Odpověď:

Odpor žárovky je 15 Ω.