pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 46 Elektřina a magnetismus Základní škola | zobr: 6438x

Můžeme k jističi, kterým může procházet maximální proud 16 A, současně připojit myčku o příkonu 2300 W a mikrovlnnou troubu o příkonu 1400 W?

Řešení:
P1 = 2300 W, P2 = 1400 W, Imax = 16 A, U = 230 V, Pmax = ? W

Celkový příkon obou spotřebičů je

Vypočítáme maximální dovolený příkon

Odpověď:
K jističi nemůžeme současně připojit oba spotřebiče.