pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 47 Elektřina a magnetismus Základní škola | zobr: 6792x

Primární vinutí transformátoru má 600 závitů a je připojeno k napětí 230 V. Na sekundárním vinutí je napětí 4,6 V. Určete počet závitů sekundárního vinutí a transformační poměr.

Řešení:
N1 = 600, U1 = 230 V, U2 = 4,6 V, N2 = ?, k = ?

Transformační poměr je určen vztahem

Dosadíme do první části a vypočítáme k

Nyní dopočítáme počet závitů sekundárního vinutí

Odpověď:
Transformační poměr je 0,02 a počet závitů sekundárního vinutí 12.