pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 48 Elektřina a magnetismus Základní škola | zobr: 6057x

Mobilní telefon, mikrovlnná trouba a GPS navigace jsou zařízení využívající tzv. mikrovlny (tzn. elektromagnetické vlny o vlnových délkách v rozmezí 1 m až 0,3 mm). Do následující tabulky doplňte správné frekvence uvedené pod tabulkou (je možno vyhledat např. na internetu) a dopočítejte příslušné vlnové délky.

 

 

Řešení:

 

Nejprve do tabulky dosadíme příslušné frekvence:

 

Nyní dopočítáme příslušné vlnové délky:
f1 = 2,45 GHz = 2,45 ∙ 109 Hz, f2 = 900 MHz = 900 ∙ 106 Hz, f3 = 1 575 MHz = 1 575 ∙ 106 Hz,
c = 3 ∙ 108 m/s, λ1 = ? m, λ2 = ? m, λ3 = ? m

 

Při výpočtu vlnových délek použije vztah

 

 

Číselně

 

 

 

 

Odpověď: