pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Optika

11 příkladů | řadit dle:   
stránka: 12

Jak daleko od Země je Měsíc, jestliže světlo urazí tuto vzdálenost za 1,28 sekundy?
Rychlost světla je 300 000 km/s.

Rychlost světla ve vzduchu je 300 000 km/s. Jak dlouho by trvalo světlu urazit vzdálenost z Aše do Jablunkova? Vzdušná vzdálenost obou měst je 480 km.

Zakreslete, jak se odrazí paprsek od dvou rovinných zrcadel, které svírají úhel 90°.

Zakresli průchod světelného paprsku přes skleněnou desku.

Člověk vysoký 180 cm vrhá stín dlouhý 150 cm. Ve stejném čase vrhá strom stín dlouhý 12 metrů. Jak je strom vysoký?

Geometrickou konstrukcí vytvořte obraz předmětu zobrazeného kulovým zrcadlem dutým (a, b, c) a vypuklým (d). V jednotlivých případech charakterizujte vytvořený obraz (zvětšený/zmenšený, přímý/převrácený, skutečný/zdánlivý).

a)

b)

c)

d)

Určete, jaký obraz vytváří vypuklé zrcadlo.

Geometrickou konstrukcí vytvořte obraz předmětu zobrazeného tenkou čočkou spojkou (a, b, c) a rozptylkou (d). V jednotlivých případech charakterizujte vytvořený obraz (zvětšený/zmenšený, přímý/převrácený, skutečný/zdánlivý).

a)

b)

c)

d)

Zakreslete, jak zobrazuje předměty dalekozraké a krátkozraké oko.

Tovární komín stojící v rovné krajině vidíme pod zorným úhlem 25°. Komín je vysoký 270 metrů. Jak je daleko?

stránka: 12