pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Optika

Příklad č. 67 Optika Základní škola | zobr: 11300x

Zakreslete, jak zobrazuje předměty dalekozraké a krátkozraké oko.

Řešení:

Dalekozraké oko zobrazí předmět za sítnicí a krátkozraké před sítnicí.

Obě vady se dají odstranit pomocí brýlí.

 

 

 

 

Odpověď:
Dalekozraké oko zobrazí předmět za sítnicí, vada se odstraní pomocí spojky. Krátkozraké oko zobrazí předmět před sítnicí, vada se odstraní pomocí rozptylky.