pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Optika

Příklad č. 63 Optika Základní škola | zobr: 9090x

Člověk vysoký 180 cm vrhá stín dlouhý 150 cm. Ve stejném čase vrhá strom stín dlouhý 12 metrů. Jak je strom vysoký?

Řešení:
h1 = 180 cm = 1,8 m, d1 = 150 cm = 1,5 m, d2 = 12 m, h2 = ? m

 

Při řešení úlohy vycházíme z toho, že sluneční paprsky jsou rovnoběžné. Pro výpočet výšky stromu podobných trojúhelníků. Poměry odpovídajících si stran jsou stejné.

Odpověď:
Strom je vysoký 14,4 m.