pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Optika

Příklad č. 62 Optika Základní škola | zobr: 6759x

Zakresli průchod světelného paprsku přes skleněnou desku.

Řešení:

Rozlišíme, zda paprsek dopadá na desku kolmo či ne. V prvním případě se světlo nijak neláme. Úhel dopadu je 0°.

V případě dopadu světla pod úhlem α dochází ke dvěma lomům světelného paprsku. Na prvním rozhraní je to lom ke kolmici a na druhém lom od kolmice.

 

Odpověď:
Paprsek je po průchodu světla skleněnou deskou rovnoběžný s dopadajícím paprskem.