pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Optika

Příklad č. 64 Optika Základní škola | zobr: 8235x

Geometrickou konstrukcí vytvořte obraz předmětu zobrazeného kulovým zrcadlem dutým (a, b, c) a vypuklým (d). V jednotlivých případech charakterizujte vytvořený obraz (zvětšený/zmenšený, přímý/převrácený, skutečný/zdánlivý).

a)

b)

c)

d)

Řešení:

Při geometrické konstrukci obrazu využijeme vždy dva ze tří tzv. význačných paprsků:

a)Obraz zmenšený, převrácený, skutečný.

b)Obraz zvětšený, převrácený, skutečný.

c)Obraz zvětšený, přímý, zdánlivý.

d)Obraz zmenšený, přímý, zdánlivý.

Poznámka:

V obrázcích použitých v úloze jsou body C (střed křivosti) a F (ohnisko) záměrně posunuty dál od zrcadla, aby bylo docíleno větší přehlednosti geometrické konstrukce. Odchylky od reálných výsledků jsou také způsobeny tím, že paprsky použité ke geometrické konstrukci nejsou vždy paraxiální (tzn.neleží v blízkosti optické osy).
Při řešení byly vždy využity stejné dva typy význačných paprsků. Úlohy lze samozřejmě řešit využitím třetího typu význačného paprsku (tzn. paprsek procházející středem křivosti).