pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Astrofyzika

8 příkladů | řadit dle:   

Neutronová hvězda má hmotnost 4 ∙ 1030 kg, poloměr 12 km. Vypočtěte:
a) průměrnou hustotu hvězdy
b) velikost gravitačního zrychlení na jejím povrchu
c) velikost únikové (parabolické) rychlosti na jejím povrchu.

Vyhledejte v matematicko-fyzikálních tabulkách potřebné údaje o pohybu Země
kolem Slunce a pomocí těchto údajů vypočtěte hmotnost Slunce.

Vypočítejte zářivý výkon Slunce.
(Poloměr Slunce je 6,96 ∙ 108 m, povrchová teplota Slunce je 5,77 ∙ 103 K.)

Zářivý výkon Slunce je 3,83 ∙ 1026 W. Vypočítejte zářivý tok slunečního záření dopadajícího na Zemi na plochu o obsahu 1 m2.

Zářivý výkon Slunce (výkon vyzařovaný celým povrchem Slunce) je 3,83 ∙ 1026 W.
Vypočtěte, o jakou hodnotu se zmenší hmotnost Slunce za jeden den.

Zářivý výkon Slunce je 3,83 ∙ 1026 W. V nitru Slunce probíhají termojaderné reakce, při nichž se jádra vodíku postupně přeměňují na jádra helia. Protože vazebná energie jádra helia je značná, je jeho hmotnost o 0,7 % menší než hmotnost čtyř jader vodíku (tzv. hmotnostní úbytek). Vypočítejte, kolik kilogramů vodíku se ve Slunci přemění na helium za 1 sekundu.

Slunce vyzařuje maximum energie zářením o vlnové délce přibližně 500 nm. Určete povrchovou teplotu Slunce za předpokladu, že září jako černé těleso.

Při proměřování spektra vzdálené galaxie bylo zjištěno, že spektrální čára vodíku o vlnové délce 434,0 nm má ve spektru galaxie vlnovou délku 460,0 nm. Vypočítejte, jak velkou rychlostí se od nás galaxie vzdaluje a jaká je pravděpodobně její vzdálenost od naší Galaxie?