pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

19 příkladů | řadit dle:   
stránka: 12

Závaží na zatloukání kovových výztuží (pilot) při stavebních pracích má hmotnost 200 kg.
a) Jaký výkon má motor zařízení, zvedá-li závaží do výšky 3 m 24krát za minutu?
b) Jaká je účinnost tohoto zařízení, je-li jeho příkon 3 kW?

Čerpadlo vyčerpá 180 litrů vody ze studny hluboké 15 m za půl minuty. Urči jeho výkon.
Jaký je příkon čerpadla, je-li jeho účinnost 80%?

Traktor táhne po vodorovném poli pluh rychlostí 18 km/h. Výkon traktoru je 16 kW. Vypočtěte, jak velikou sílu vyvine motor traktoru.

Jeníček s Mařenkou chtějí vsadit Ježibabu do pece na lopatě délky 150 cm.
Lopata je na jednom konci opřena o pec a na druhém ji drží děti. Jak daleko od místa podepření lopaty sedí Ježibaba o hmotnosti 60 kg, jestliže ji děti udrží silou  200 N ?

Honza si nese na holi přes rameno buchty v ranci. Hůl má položenou na rameni 50 cm od konce, který drží.  Na druhém konci hole je zavěšen ranec o hmotnosti 2 kg. Jak dlouhá je hůl, jestliže ji Honza drží silou 8 N ? Hmotnost hole zanedbejte.

Klíčem délky 25 cm se má uvolnit matice šroubu. Na konci klíče působí kolmo k ose klíče síla o  velikosti 400 N.
a) Jak velký je moment síly?
b) Jak velká síla postačí k povolení matice, jestliže použijeme klíč délky 40 cm?

Vypočítejte sílu, kterou musíte působit na lano, aby byla páka v rovnováze. Hmotnost zavěšeného tělesa je 40 kg a délka celé páky je 1 m. Hmotnost páky a lana zanedbejte.

 

Na píst plochy S = 10 cm2 působí síla F = 50 N. Jak velký tlak vyvolá síla v kapalině?

Jak velký hydrostatický tlak působí na dno nádoby naplněné rtutí do výšky 20 cm?

stránka: 12