pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Fyzika atomu

12 příkladů | řadit dle:   
stránka: 12

Při štěpení jednoho jádra uranu se uvolní přibližně energie 200 MeV. Vypočítejte, kolik kilogramů černého uhlí s výhřevností 3,2 ∙ 107 J ∙ kg-1 by bylo zapotřebí místo 1 kg uranu, abychom jeho spalováním získali přibližně stejné množství energie.

V dřevěné třísce se zmenšil obsah radioaktivního nuklidu uhlíku na 65 % původní hodnoty. Určete přibližné stáří dřeva s přesností na stovky let.
(Poločas rozpadu radioaktivního nuklidu uhlíku je 5 570 let.)

Lze při demonstraci fotoelektrického jevu pomocí destičky z cesia použít viditelné světlo, jestliže hodnota výstupní práce cesia je 1,935 eV?

Jakou rychlostí vyletují elektrony z povrchu destičky z cesia, která je osvětlována monofrekvenčním světlem o vlnové délce 600 nm?
Hodnota výstupní práce cesia je 1,93 eV.

Při přeskoku elektronu mezi energetickými hladinami atomu v helium-neonovém laseru je vyzářen foton o energii 1,96 eV. Vypočítejte vlnovou délku emitovaného světla a poté odhadněte jeho barvu.

Určete vlnovou délku elektronového svazku v elektronovém mikroskopu, je-li svazek tvořen elektrony urychlovanými napětím 10 kV.

Zdroj světla vyzařuje fotony s vlnovou délkou 350 nm. Určete energii fotonu vyzařovaného světla v elektronvoltech.

Sodíková lampa vyzařuje za jednu sekundu 4,2 J energie. Kolik fotonů o vlnové délce 590 nm vysílá každou sekundu?

Vypočtěte, kolik energie se uvolní při reakci , jsou-li známy relativní atomové hmotnosti ?

Geigerův čítač zaznamenal 9 000 pulzů za minutu. Vypočtěte aktivitu zdroje v jednotkách becquerel a curie za předpokladu, že počítač zaznamenal všechny rozpady.

stránka: 12