pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Optika

18 příkladů | řadit dle:   
stránka: 12

Dva zdroje koherentního světla osvětlují stínítko, které je ve vzdálenosti 4 metry od obou zdrojů. Vzájemná vzdálenost zdrojů je 2 mm a vlnová délka světla 650 nm. Jak daleko od maxima nultého řádu je maximum prvního řádu?

Na vodě je tenká olejová skvrna tloušťky 250 nm. Na skvrnu dopadá kolmo bílé světlo.
Která barva bude v odraženém světle nejvíce zesílena? Index lomu oleje je 1,5.

Světlo o vlnové délce 600 nm dopadá kolmo na optickou mřížku o periodě 2∙10-2 mm.
Určete úhel, o který se odchyluje maximum druhého řádu od směru kolmého k rovině mřížky.

Určete kolik vrypů na 1 mm má optická mřížka, jestliže při světlení monochromatickým světlem je maximum druhého řádu ve vzdálenosti 20 cm od maxima nultého řádu. Vzdálenost stínítka od mřížky je 3 metry a vlnová délka světla je 750 nm.

Světlo je elektromagnetické vlnění. Rychlost světla závisí na elektrických a magnetických vlastnostech prostředí, kterým se světlo šíří. Tyto vlastnosti popisují konstanty permitivita a permeabilita. Pro rychlost světla ve vakuu platí .
Zkuste vypočítat rychlost světla ve vzduchu a ve vodě.

Na projekční plochu ve tvaru obdélníku o rozměrech 307 cm a 230 cm dopadá z datového projektoru světelný tok 2000 lumen. Jaké je osvětlení projekční plochy?

Osvětlení Země dosahuje během letního poledne za bezmračného počasí až 100 000 lx. Jaké by bylo osvětlení Země, kdyby se nacházela na oběžné dráze planety Saturn (9,5 AU)?

Dva bodové světelné zdroje jsou umístěny ve vzdálenosti 165 cm od sebe. Jejich svítivosti jsou 25 cd a 16 cd. Kde na spojnici obou zdrojů musíme umístit papír s mastnou skvrnou, aby nebyla skvrna vidět?

stránka: 12