pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Mechanické kmitání a vlnění

15 příkladů | řadit dle:   
stránka: 12

Popište rovnicí děj znázorněný na obrázku.

Do vody pomalu ponořujeme na obou koncích otevřenou trubici. U horního konce přidržujeme chvějící se ladičku. Zesílení zvuku ladičky díky rezonanci uslyšíme tehdy, když je horní konec trubice ve vzdálenosti 60 cm a 20 cm od hladiny vody. Teplota vzduchu je 20°C. Určete frekvenci ladičky.

Harmonické kmitání hmotného bodu je popsáno rovnicí y = 0,2sin(0,5πt). Určete, ve kterých časech bude okamžitá výchylka rovna 0,1 m.

Harmonické kmitání hmotného bodu je popsáno rovnicí y = 0,2sin(0,5πt). Určete amplitudu výchylky, maximální rychlost a zrychlení hmotného bodu.

Vlnění je popsáno rovnicí y = 0,04 sin2π(8t + 5x) m.
a) Určete amplitudu, periodu a rychlost vlnění.
b) Určete výchylku bodu vzdáleného 1,5 metru od zdroje vlnění v čase 6 sekund.

Přímočará pila má zdvih 26 mm a počet zdvihů 3000 za minutu. Jaká je maximální rychlost pilového plátku?

Napište rovnici okamžité výchylky harmonického kmitání v závislosti na čase, je-li amplituda výchylky 8 cm a doba kmitu 2 s.

Kolibřík při letu mávne křídly 78krát za sekundu a jeho tepová frekvence je 1200 stahů
za minutu. Porovnejte periody obou kmitavých pohybů.

Vlastní frekvence mechanického oscilátoru je 2 Hz. Pružina oscilátoru je natažena směrem dolů z rovnovážné polohy silou 20 mN. Při tomto ději byla vykonána práce 0,2 mJ. Napište rovnici kmitání oscilátoru.

Tuhosti dvou různých pružin jsou 120 N∙m -1 a 160 N∙m -1. Vypočítejte frekvenci kmitání tělesa o hmotnosti 1 kg zavěšeného na pružinách podle obrázku.

stránka: 12