pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Molekulová fyzika a termika

Příklad č. 266 Molekulová fyzika a termika Střední škola | zobr: 4179x

V místnosti o objemu 50 m3 je při teplotě 20 °C ve vzduchu obsažena vodní pára o hmotnosti 0,8 kg. Určete nejprve absolutní a následně i relativní vlhkost vzduchu v místnosti.

Řešení:

V = 50 m3, t = 20 °C, m = 0,8 kg, Φ = ? kg∙m-3, φ = ? %

Absolutní vlhkost vzduchu Φ je definována vztahem

Číselně

Relativní vlhkost vzduchu φ je definována vztahem

Hodnotu maximální absolutní vlhkosti Φm určíme pomocí MFChT, kde je možno vyhledat hustotu syté vodní páry při dané teplotě.
Hustota syté vodní páry při teplotě 20 °C je podle MFChT 17,3 g∙m-3 , a proto budeme při výpočtu dosazovat hodnotu Φ = 17,3 ∙ 10-3 kg∙m-3.

Číselně 

Odpověď:

Absolutní vlhkost vzduchu v místnosti je 0,016 kg∙m-3, relativní vlhkost vzduchu v místnosti je 92 %.