pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Molekulová fyzika a termika

33 příkladů | řadit dle:   
stránka: 1234

Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné HNO3.

Určete hmotnost jedné molekuly kyslíku O2 a jedné molekuly amoniaku NH3.

Jakou hmotnost má voda H2O o látkovém množství 20 mol?

Určete látkové množství hliníkového tělesa o hmotnosti 148,5 g.
(Relativní atomová hmotnost hliníku je 27.)

Kolik atomů zlata obsahuje zlatý prstýnek o hmotnosti 4 gramy?
(Relativní atomová hmotnost zlata je 197.)

Kolik volných elektronů je v krystalu mědi o hmotnosti 2 g? Jaká je celková hmotnost těchto elektronů? Předpokládejme, že z každého atomu mědi se uvolní jeden elektron.

Ze stejné výšky 20 m padala volným pádem dvě tělesa o stejných počátečních teplotách 25°C a stejných hmotnostech 3 kg. První těleso je vyrobeno z hliníku, druhé z olova. Jakou teplotu budou mít tělesa po dopadu, za předpokladu, že se veškerá potenciální energie obou těles přemění na teplo?

Dvě dokonale nepružné koule o stejných hmotnostech 2 kg jsou zavěšeny na závěsech délky 2 m tak, že se v rovnovážné poloze vzájemně dotýkají. Pak pravou kouli vychýlíme z rovnovážné polohy vpravo o úhel 60° a uvolníme, přičemž levá koule zůstává v rovnovážné poloze. Určete změnu vnitřní energie obou koulí po srážce.

Vypočítejte střední kvadratickou rychlost molekul kyslíku O2 při teplotě -3 °C.
(Relativní atomová hmotnost kyslíku je 16.)

Kolik molekul je při teplotě 20 °C a tlaku 100 000 Pa obsaženo v ideálním plynu o objemu 1 litr?

stránka: 1234