pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Molekulová fyzika a termika

33 příkladů | řadit dle:   
stránka: 1234

Led o hmotnosti 100 g a teplotě -12 °C vložíme do nádoby s vodou o hmotnosti 500 g a teplotě 15 °C. Určete skupenství a teplotu látky v nádobě po dosažení rovnovážného stavu. (Tepelnou kapacitu nádoby a ztráty energie do okolí zanedbejte.)

Ve fázovém diagramu jsou písmeny a) až d) znázorněny čtyři děje.

Přiřaďte k jednotlivým dějům příslušná písmena a) až d):
. . . izobarické ohřátí kapaliny a její přeměna v páru
. . . izobarické ohřátí pevné látky a její přeměna v kapalinu
. . . izobarické ochlazení páry a její přeměna v pevnou látku
. . . izotermická komprese páry a její přeměna v kapalinu

V místnosti o objemu 50 m3 je při teplotě 20 °C ve vzduchu obsažena vodní pára o hmotnosti 0,8 kg. Určete nejprve absolutní a následně i relativní vlhkost vzduchu v místnosti.

stránka: 1234