pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Molekulová fyzika a termika

K ochlazení nápojů byly v přenosné plastové nádobě použity kostky ledu o celkové hmotnosti 3,5 kg a teplotě 0°C. Jaké teplo přijal led od nápojů, jestliže všechen roztál na vodu o teplotě 0°C?

Řešení:

m = 3,5 kg, lt = 334 000 J/kg, Lt = ? J

Teplo potřebné ke změně skupenství vypočítáme podle vztahu

Číselně

Odpověď:

Led odebral nápojům přibližně 1,17 MJ.