pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Molekulová fyzika a termika

Těleso o hmotnosti 300 kg bylo vyzvednuto pomocí pevné kladky rovnoměrným pohybem do výšky 8 m silou 3 200 N. Vypočítejte, jak velká část energie se při tomto pohybu přemění ve vnitřní energii třecích ploch kladky.

Řešení:

m = 300 kg, h = 8 m, F = 3 200 N, g = 10 N/kg, ∆U = ? J

Těleso vyzvednuté do výšky h má potenciální energii

Práce potřebná k tomuto přemístění má velikost

Přírůstek vnitřní energie třecích ploch kladky je tedy dán rozdílem

Odpověď:

Vnitřní energie třecích ploch kladky se zvýší o 1 600 J.