pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Molekulová fyzika a termika

Dřevěná kostka o hmotnosti 8 kg je vržena rychlostí 54 km/h po drsné vodorovné podložce a vlivem třecí síly se zastaví. Jak se změní vnitřní energie soustavy kostky a podložky?

Řešení:

m = 8 kg, v = 54 km/h = 15 m/s, ∆U = ? J

Vlivem tření koná kostka zpomalený pohyb, takže se její kinetická energie zmenšuje a přeměňuje se na vnitřní energii soustavy kostka - podložka. Platí tedy rovnice

Po dosazení

Odpověď:

Vnitřní energie soustavy se zvýší o 900 J.