pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 3 Mechanika Základní škola | zobr: 4975x

BMI (Body Mass Index), neboli index tělesné hmotnosti, je číslo používané jako měřítko obezity. Index BMI je závislý na dvou tělesných parametrech, a sice na výšce a hmotnosti. Hodnotu BMI vypočítáme, jestliže hmotnost v kilogramech vydělíme druhou mocninou výšky v metrech. Jak velká gravitační síla působí na člověka vysokého 180 cm, jestliže jeho index BMI je 25 (dolní hranice nadváhy)?

Řešení:
BMI = 25, h = 180 cm = 1,8 m, g = 10 N/kg, Fg  = ? N

Vypočítáme hmotnost člověka ze vztahu pro BMI

  

 Po dosazení

 

 Nyní můžeme vypočítat velikost gravitační síly

 

 Odpověď:

 Na člověka působí gravitační síla o velikosti 810 N.

 Poznámka:

 Při řešení na střední škole je nutno použít termín tíhová síla.