pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 7 Mechanika Základní škola | zobr: 6617x

Na obrázku jsou znázorněny grafy dráhy rovnoměrných pohybů dvou vozidel (A, B) v závislosti na čase.

Určete:
a) dráhu vozidla A v čase 3 s po startu
b) rychlost vozidla B vzhledem k vozovce
c) za jak dlouho ujede vozidlo B dráhu 12 km
d) jak jsou vozidla od sebe vzdálena 2 s po startu

Řešení (a):

Přímo z grafu vyčteme požadovaný údaj o dráze vozidla A.

Odpověď (a):

Dráha vozidla A v čase 3 s po startu je 60 m.

Řešení (b):

Přímo z grafu vyčteme údaje o času a odpovídající dráze vozidla B, např. t = 4 s, s = 40 m.
Platí

Odpověď (b):

Rychlost vozidla B vzhledem k vozovce je 10 m/s.

Řešení (c):

Při výpočtu využijeme údaj o rychlosti vozidla B vypočítaný v předchozí úloze:
v = 10 m/s, s = 12 km = 12 000 m,  t = ?  s 

Ze vztahu pro rychlost

Vyjádříme čas

Číselně

Odpověď (c):

Vozidlo B ujede dráhu 12 km za 20 minut.

Řešení (d):

Z grafu vyčteme údaje o dráze vozidel A, B v čase 2 s po startu: sA = 40 m, sB = 20 m.
Platí

Odpověď (d):

Dvě sekundy po startu jsou vozidla od sebe vzdálena 20 m.