pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 1 Mechanika Základní škola | zobr: 7799x

Babička nakoupila 1,5 kg chleba, 3 kg brambor, 250 g másla a láhev minerálky (prázdná plastová láhev váží 50 g a obsahuje 1 500 ml vody). Jak velkou silou byla napínána igelitová taška, ve které si babička nesla nákup domů?

Řešení:

Nejprve vypočítáme hmotnost celého nákupu (v kilogramech):
m = 1,5 + 3 + 0,25 + 0,05 + 1,5 = 6,3 kg

m = 6,3 kg, g = 10 N/kg, Fg = ? N

Taška je napínána gravitační silou, kterou vypočteme podle vztahu

Číselně

Odpověď:

Taška s nákupem byla napínána silou 63 N.

Poznámka:

Při řešení na střední škole je nutno použít termín tíhová síla.