pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 8 Mechanika Základní škola | zobr: 5969x

Za jak dlouho projede celý vlak tunelem, jede-li rychlostí 90 km/h? Délka vlaku je 120 m a tunel je dlouhý 800 m.

Řešení:

Dříve, než provedeme zápis fyzikálních veličin, vypočítáme dráhu, kterou vlak urazil:
Aby celý vlak projel tunelem, začíná náš příklad v okamžiku, kdy lokomotiva vjíždí do tunelu 800 m dlouhého, a končí, když je lokomotiva 120 m před tunelem. Dráha vlaku je tedy 800 + 120 = 920 m.

v = 90 km/h = 25 m/s, s = 800 + 120 = 920 m, t = ? s

Ze vztahu pro rychlost

Vyjádříme čas

Číselně

Odpověď:

Celý vlak projede tunelem za necelých 37 s.