pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Mechanické kmitání a vlnění

Frekvence kmitání matematického kyvadla je určena vztahem . Vypočítejte frekvenci a periodu kyvadla, je-li jeho délka 1 m.

Řešení:

l = 1 m , g = 10 N/kg , f = ? Hz , T = ? s

Zadané hodnoty dosadíme do vztahu a vypočítáme frekvenci

Nyní dopočítáme periodu kyvadla

Odpověď:

Frekvence kyvadla je 0,5 Hz a perioda 2s.

Poznámka:

Doba kyvu (polovina kmitu) tohoto kyvadla je 1 sekunda. Proto se tomuto kyvadlu říká „sekundové kyvadlo“.